ประกาศกำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2565 เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ต่อเนื่องม.อ.)

ประกาศกำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ต่อเนื่องม.อ.)

ข้อมูลที่ผู้กู้ยืมควรทราบก่อนการสมัครกู้ยืม ปีการศึกษา 2565

 

หมายเหตุ: หมายถึง มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่สามารถกดดูได้
 

1. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืม

2. ผู้กู้ยืมปีการศึกษา 2565 ที่เรียนในสาขาวิชา ที่ไม่ใช่สาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาที่ใช้ยื่นกู้ยืมในปี 2564 ได้แก่

2.1 ผู้กู้ยืมที่ย้ายสาขาวิชา

2.2 ผู้กู้ยืมที่ไม่ย้ายสาขาวิชา แต่เป็นผู้กู้ยืมที่ในปีการศึกษา 2564 ยังไม่สามารถเลือกภาควิชาได้ในชั้นปีที่ 1 ตามข้อกำหนดของคณะ เช่น ผู้กู้ยืมคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในการกู้ยืมปีการศึกษา 2564 จำเป็นต้องเลือกสาขาใดสาขาหนึ่งในระบบกู้ยืมจึงจะสามารถกู้ยืมได้ นั้น

      ขอให้ผู้กู้ยืมข้อ 2.1  และ 2.2 ติดตามประกาศกำหนดการรับสมัครอีกครั้ง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

 

ขั้นตอนกำหนดการให้กู้ยืม

 

วันที่ ขั้นตอน

1 - 12
เมษายน 2565

1.รับการแจ้งเตือนสถานภาพการศึกษา
ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือ
ผ่าน website: https://wsa.dsl.studentloan.or.th

2.ผู้กู้ยืมตรวจสอบผลรายงานสถานภาพการศึกษา
- สถานภาพ ต้องเป็น "ศึกษาต่อ" 
- หลักสูตร/สาขาวิชา ตรงกับสาขาที่ศึกษาในปีการศึกษา 2565

(อัปเดทข้อมูล 7 เม.ย.65)

3.****เฉพาะผู้กู้ยืมที่ย้ายสาขาวิชาและได้รับรหัสนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว หรือผู้กู้ยืมที่ยังไม่เลือกสาขาวิชาในปี 2564 และมีสาขาวิชาในระบบ DSL ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนในปีการศึกษา 2565 ขอให้ผู้กู้ยืมติดตามประกาศกำหนดการรับสมัครอีกครั้งใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
18 - 30 เมษายน 2565

1.ยืนยันการเบิกเงินค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพภาคการศึกษที่ 1/2565
ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือ
ผ่าน website : https://wsa.dsl.studentloan.or.th


- ตารางจำนวนค่าเล่าเรียน1/2565(ลด20%)ที่ต้องบันทึก

2.พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินค่าเล่าเรียน จำนวน 2 ฉบับ
3.จัดส่งแบบยืนยันการเบิกเงินค่าเล่าเรียน
18-19 เมษายน 2565

***เฉพาะผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 ที่ไม่กู้ยืมค่าครองชีพในปีการศึกษา 2564 ด้วยสาเหตุรายได้เกิน หากรายได้รวมลดลง ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี และต้องการกู้ยืมค่าครองชีพในปีการศึกษา 2565 ให้จัดส่งเอกสารรับรองรายได้/รับรองเงินเดือนฯ ผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 18 -19 เมษายน 2565

???? กรณีข้อมูลและเอกสารถูกต้อง ผู้กู้ยืมจะสามารถยืนยันการเบิกเงินค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพได้ในวันที่ 22 เมษายน 2565 และให้ผู้กู้ยืมดำเนินการจัดส่งแบบยืนยันมายังมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

22-30 เมษายน 2565 ???? เฉพาะผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 ที่ไม่กู้ยืมค่าครองชีพที่ส่งเอกสารรับรองรายได้/รับรองเงินเดือน และได้รับการอนุมัติผ่านกองทุนฯ แล้ว

1.ยืนยันการเบิกเงินค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือ
ผ่าน website : https://wsa.dsl.studentloan.or.th

- ตารางจำนวนค่าเล่าเรียน1/2565(ลด20%)ที่ต้องบันทึก

2.พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินค่าเล่าเรียน  

3.จัดส่งแบบยืนยันการเบิกเงินค่าเล่าเรียน  
2
มิถุนายน 2565

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผ่านเว็บไซต์ : https://studentloan.psu.ac.th/home/index

2.ตรวจสอบความถูกต้องของสถานะการผ่อนผันค่าเล่าเรียน ในระบบ (SIS) >>> https:sis-hatyai5.psu.ac.th/Default.aspx

⛔️ กรณีผู้กู้ยืมที่ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน
แต่ไม่จัดส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ตามกำหนด

จะถูกยกเลิกสิทธิ์การผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 และต้องชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ไปเองก่อน โดยจะได้รับการโอนคืน เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินกู้ยืมฯ จากทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว
⛔️

9

มิถุนายน 2565

เฉพาะผู้กู้ยืมฯ ที่กู้ยืมจำนวนค่าเล่าเรียนบางส่วน หรือมีส่วนต่างค่าเล่าเรียนที่เกินวงเงิน(กู้ยืม) 
- ขอให้ผู้กู้ยืมชำระส่วนต่างผ่านระบบ (SIS) >>> https:sis-hatyai5.psu.ac.th/Default.aspx
จึงจะได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน โดยเงินกู้ยืม(กยศ.) ภายหลัง

15

มิถุนายน 2565

เฉพาะผู้กู้ยืมฯ กู้ยืมจำนวนค่าเล่าเรียนบางส่วน หหรือมีส่วนต่างค่าเล่าเรียนที่เกินวงเงิน(กู้ยืม)   และดำเนินการชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบความถูกต้องของสถานะการผ่อนผันค่าเล่าเรียน ในระบบ (SIS) >>> https:sis-hatyai5.psu.ac.th/Default.aspx

25
สิงหาคม 2565
ติดตามประกาศกำหนดการกู้ยืมภาคเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
(ซึ่งจะมีผลต่อการได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียนภาค 2/2565)
ผ่านเว็บไซต์ : https://studentloan.psu.ac.th/home/index


หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

................................................................
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 074-282203

 

โดย : เจ้าหน้าที่ โพสเมื่อ : 2022-03-04 09:51:51

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

{{cal.date_start | asDate | date:'d MMM'}} {{cal.startYearThai}} - {{cal.date_end | asDate | date:'d MMM'}} {{cal.endYearThai}}
{{cal.activity_name}}
กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ กยศ.&กรอ.
{{cal.activity_forecast1}} {{cal.activity_forecast2}}
ภาค {{cal.activity_forecast1}} ปีการศึกษา {{cal.activity_forecast2}}
{{cal.activity_name}}
กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ กยศ.&กรอ.