วิสัยทัศน์
 • เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน
พันธกิจ
 1. ให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 2. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการโดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี


          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

   สิ่งสำคัญ! ผู้กู้ กยศ. ทุกคนต้องรู้

 1. คุณสมบัติผู้กู้ยืม(กยศ.)
 2. หลักเกณฑ์การกู้ยืมอื่นๆ
 3. ขอบเขตการให้กู้ยืม(กรอบวงเงิน)
          กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ซึ่งได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญ คือ

 • รัฐเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ลงมือจัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผู้สนับสนุน กำกับ ดูแล และกำหนดนโยบายการอุดมศึกษาเป็นหลัก และให้บทบาทในการลงมือจัดการการศึกษาเองเป็นรอง
 • ใช้กลไกทางการเงินเป็นเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการดำเนินนโยบายการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและประเทศ

          คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะดำเนินการลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มีโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักชำระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุน กยศ. โดยปรับเปลี่ยนการชำระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต

   สิ่งสำคัญ! ผู้กู้ กรอ. ทุกคนต้องรู้

 1. คุณสมบัติผู้กู้ยืม(กรอ.)
 2. หลักเกณฑ์การกู้ยืมอื่นๆ
 3. สาขาวิชาที่กู้ยืมได้
 4. ขอบเขตการให้กู้ยืม(กรอบวงเงิน)
 5. การชำระหนี้กรอ.


นางสาวจุรี เจริญผล หัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ
อีเมล์ : churee.c@psu.ac.th
โทร. 074-28-2203

นางสาวชยานุช เดิมคลัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ : chayanooch.d@psu.ac.th
โทร. 074-28-2203

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

{{cal.date_start | asDate | date:'d MMM'}} {{cal.startYearThai}} - {{cal.date_end | asDate | date:'d MMM'}} {{cal.endYearThai}}
{{cal.activity_name}}
กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ กยศ.&กรอ.
{{cal.activity_forecast1}} {{cal.activity_forecast2}}
ภาค {{cal.activity_forecast1}} ปีการศึกษา {{cal.activity_forecast2}}
{{cal.activity_name}}
กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ {{cal.activity_type}}. กิจกรรมของ กยศ.&กรอ.